Hydrogen Select Index

Die ICF BANK AG passt zum effektiven Datum 28.05.2021 das Referenzwertdokument des Hydrogen Select Index (Net Return) (EUR) mit der ISIN DE000A2QPA54 wie folgt an: