Global Green Technologies Index

Die ICF BANK AG passt zum effektiven Datum 21.10.2022 das Referenzwertdokument des Global Green Technologies Index (Net Return) (EUR) wie folgt an: